Podmínky pronájmu

Podmínky pronájmu

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let.

Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz).

Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce).

Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, demontáží částí apod.).

Převzetí a vrácení vozidla

  • Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací.
  • Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.
  • Vozidlo se předává od 8 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 18 hodin posledního dne nebo následující ráno do 8 hodin.

Kauce

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 15 000 Kč. Kauce se uhrazuje při převzetí vozu prostřednictvím Vaší platební karty (není možné platit hotově). Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru vozu. Vratná kauce bude uhrazena v hotovosti nebo převodem na účet před předáním vozidla nájemci a následně zúčtována po vrácení vozidla pronajímateli.

Pojištění

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží emailem náhled smlouvy o nájmu a (proforma) fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce emailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle emailem obratem ,zpět pronajímateli. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději do 3 pracovních dnů před převzetím vozu. Kauci zaplatí nájemce bezhotovostně před převzetím vozu. V ceně je již zahrnuta WIFI, autochladnička a dálniční známka po ČR.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. Kouření v autě je přísně zakázané. Při porušení hradí nájemce pokutu 5000 Kč.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 2 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.